MVO - CO2 prestatieladder

MVO - CO2 prestatieladder

Bepacom BV is een onderneming die concreet en aantoonbaar aandacht heeft voor MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Het MVO is onlosmakelijk verbonden met de gestelde doelen in het kader van een financieel gezonde bedrijfsvoering (Profit) en de toekomstbestendigheid van de onderneming door bij alle beslissingen evenwichtig na te denken over de invalshoeken People, Planet en Profit.

Bepacom BV neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van MVO en wil haar activiteiten in het kader van milieu en duurzaamheid delen met alle belanghebbenden. Transparantie en het betrekken van de belanghebbenden is een essentieel onderdeel van MVO.

Wij zijn voortdurend actief in het aanbieden van vernieuwende technieken in samenwerking met onze opdrachtgever welke voldoen aan de economische, maatschappelijke en ecologische vraag naar efficiency en duurzaamheid.

Bepacom BV wil zijn belanghebbende informeren over de positionering die zij inneemt met haar producten en diensten in de keten. De visie die Bepacom heeft op het gebied van MVO door gericht verbindingen te maken in de keten waarbij Bepacom transparant verslag wil doen over de positie en de bijdrage aan het milieu, de maatschappij en de samenleving.

Wij brengen structureel het energiebeleid, de trend en de doelstellingen in beeld. Hierbij worden met de Carbon footprint onze deelname aan initiatieven en tevens de reductiedoelstellingen van de CO2 uitstoot gecommuniceerd.

Op de website van SKAOkunt u meer informatie vinden over de CO2 prestatieladder.

Documentenoverzicht CO2 Prestatieladder

Hieronder staan alle documenten, genummerd volgens de audit checklijsten uit de
prestatieladder, zoals genoemd in handboek versie 3.0, 10 juni 2015

Het CO2 Bewust 3 Certificaat kan hier gedownload worden.
Tevens is de Appendix behorende bij het certificaat te downloaden.

3.A.1. Inventaris conform ISO 14064-1

Bepacom beschikt over een uitgewerkte actuele emissie inventaris (of overzichtlijst) voor
haar scope I en II CO2-emissies conform ISO 14064-1.

Rapport Carbon Footprint Analyse 2012
Rapport Carbon Footprint Analyse 2013 H1
Rapport Carbon Footprint Analyse 2013 H2
Rapport Carbon Footprint Analyse 2014 H1
Rapport Carbon Footprint Analyse 2014 H2
Rapport Carbon Footprint Analyse 2015 H1
Rapport Carbon Footprint Analyse 2015 H2
Rapport Carbon Footprint Analyse 2016 H1
Rapport Carbon Footprint Analyse 2016 H2
Rapport Carbon Footprint Analyse 2017 H1
Rapport Carbon Footprint Analyse 2017 H2

3.A.2. Verificatie inventaris

De emissie inventaris is door een certificerende instantie geverifieerd met tenminste een beperkte mate van zekerheid.

Verklaring verificatie CO2-emissie inventaris 2012

3.B.2 Energie Management Programma

Bepacom heeft een energie managementprogramma (gelijkwaardig aan ISO 50001) opgesteld.

Beschijving Energie Management Systeem 2018

De reductiedoelstellingen, voortgang van de verbeteracties en de resultaten zijn beschreven in de Carbon Footprint rapportages.

3.C.1 Communicatie reductiedoelstellingen

Bepacom communiceert intern en extern over haar carbon footprint en reductie doelstelling(en) in de Carbon Footprint Rapportage.

De reductiedoelstelling tussen 2016 tot en met 2020 is 31% voor extra info zie onze Carbon Footprint rapportage.

Kijk op onze contactpagina indien u tips, vragen of suggesties heeft met betrekking tot ons CO2- en/of energie-reductiebeleid.

3.C.2 Communicatieplan

Bepacom beschikt over een gedocumenteerd intern én extern communicatieplan met vastgelegde taken, verantwoordelijkheden en wijzen van communicatie.

Samenvatting van het Bepacom communicatieplan


3.D.1 Deelname Initiatief

Bepacom is actief en wil actief zijn in de keten samen met ketenpartners waarbij wij een actieve bijdrage leveren aan het MVO en en tevens CO2 reductie willen realiseren door deel te nemen in werkgroepen.

Ook het publiekelijk uitdragen van onze initiatieven of het aandragen van informatie voor initiatieven die in de sector of keten belangrijk zijn en veelal direct verband hebben met onze projectenportefeuille.

Bepacom neemt aan onderstaande initiatieven deel:

Brancheorganisatie Gebouwautomatisering:

  • Bepacom is lid van de branchorganisatie gebouwautomatisering.

    • De grootste bindfactor tussen de aangesloten bedrijven is het gezamelijk belang in de marktontwikkeling van geintegreerde gebouwgebonden automatiseringssystemen. Duurzame marktontwikkeling staat hierbij hoog in het vaandel.


Nieuwbouw Bedrijfsgebouw Bepacom Raalte


In 2018 gaat Bepacom een nieuw bedrijfspand realiseren waarbij het energieverbruik tijdens de exploitatiefase energie neutraal dient te worden. Dit zal o.a. gerealiseerd worden door samen met de bouwpartners een energieregistratiesysteem op te zetten waarbij alle energiestromen eenvoudig, overzichtelijk en uniform worden gepresenteerd en waar daadwerkelijk ook opgestuurd/geregeld zal worden.

Het laten samenwerken van systemen, zoals de toepassing van WKO bronnen, zonnepanelen en thermische systemen vereist een goede inregeling, waarbij de kennis en ervaring van partijen steeds meer gebundeld moet worden. Hiervoor zal de core bussiness van Bepacom “de regeltechniek” in combinatie met deze registratie ook daadwerkelijk bijdragen aan een maximale besparing van energie in welke vorm dan ook en de resultaten van het project communiceren om bij te dragen aan meer inzicht, kennis en ervaring in de branche, bijvoorbeeld door voor de keten en de directe omgeving (gemeente Raalte) een demonstratiecentrum te zijn hoe invulling kan worden gegeven aan energie neutraal bouwen met optimale regeltechniek. Ook de lokale overheden zijn betrokken bij dit project.


Keurmerk veilig ondernemen KVO-B

  • Bepacom is actief in de werkgroep veilig ondernemen KVO-B

    • Het Keurmerk Veilig Ondernemen KVO-B voor het bedrijventerrein. Het helpt ondernemers, gemeenten, politie en brandweer om samen de veiligheid op bedrijventerreinen te verbeteren. Uitgangspunt is een duurzame samenwerking tussen alle betrokken partijen. In een aantal stappen worden de betrokken partijen samengebracht, de veiligheidsproblemen geanalyseerd en maatregelen geselecteerd. Deze worden vervolgens uitgevoerd, geëvalueerd en – indien nodig – bijgeschaafd om te komen tot een verduurzaming van het industrieterrein..Bepacom BV
Spitsstraat 29 - 8102 HW Raalte
Telefoon: +31 (0)572-363368 - Fax: +31 (0)572-363367
www.bepacom.nl - info@bepacom.nl
Per 13 juni 2018 komt onze postbus te vervallen.